ශ්‍රී ලංකා
ගුවන් හමුදාව

අසමසම වෘත්තිය අවස්ථාවක්


    මුල් පිටුව

  • Sinhala Font
  • Tamil Font
  • English (United Kingdom)
  • Tamil-Sri Lanka

ගුවන් බලය ඵලදායී ලෙස
යොදවමින් ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීම

Observer Jobs

 

අධ්‍යාපනික සුදුසුකම්

 

අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම්
Name විස්තර
ජාතිකත්වය:
විවාහක / අවිවාහක බව:
වයස (අවුරුදු ):
උස:
සිරුරේ බර:
වර්ණ දැක්ම:
දෘෂ්ටි පරීක්ෂාව: වම් ඇස හා, දකුණු ඇස (ඇස් කණ්ණාඩි නොමැතිව)

 

අයදුම්පත

සහතික පත්‍රවල පිටපත් යොමු කිරීම ගැසට් නිවේදනයේ අනිවාර්ය බව සඳහන් වුවද, අන්තර්ජාල අයදුම්පත සමග සහතික පිටපත් යොමුකිරීම අනිවාර්ය නොවේ.

සටහන: අනිවාර්යයෙන් සැපයිය යුතු තොරතුරු තරු ලකුණ යොදා තිබෙන ආඉතම්ය (*)